מילוי סקר על הקורונה ורווחה נפשית
https://www.surveymonkey.com/r/Israel3hgeneral